1. Úvod
2. Informácie o družstve
3. Kontakty
4. Zmluvní partneri
5. Právne predpisy
6. Základné informácie
7. Zoznam právne chránených odrôd
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva
( tlačivá )
Vážení používatelia farmárskeho osiva,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
6. Základné informácie

6.1. Farmár (pestovateľ) môže použiť farmárske osivo v neobmedzenom rozsahu pri splnení podmienok, ktoré stanovujú právne predpisy.

6.2. Farmárske osivo musí farmár dopestovať na pozemkoch, ktoré obhospodaruje.

6.3. Farmárske osivo si môže farmár upraviť (vyčistiť, namoriť) sám, alebo mu osivo môže upraviť tretia osoba na základe zmluvy. V obidvoch prípadoch musí byť zabezpečená identita osiva (druh, odroda).

6.4. Farmárske osivo nesmie byť predmetom obchodu (predaj, kúpa, výmena a pod.).

6.5. Farmár je povinný za použitie farmárskeho osiva zaplatiť spravodlivú odmenu (remuneráciu).

6.6. Remuneráciu neplatia malí farmári, teda tí, ktorí obhospodarujú ornú pôdu o menšej výmere, aká je potrebná na dopestovanie 92 ton obilnín, teda menšiu ako 22 ha.

6.7. Farmár je povinný oznámiť organizácii majiteľov odrôd nielen rozsah použitia farmárskeho osiva keď farmárske osivo použil, ale aj oznámiť skutočnosť, keď farmárske osivo nepoužil.

6.8. Za farmárske osivo (sadivo)
sa považuje všetko k sejbe (výsadbe) použité osivo (sadivo) právne chránenej odrody, ktoré nebolo uznané ÚKSÚP-om Bratislava, alebo rovnocenným úradom v zahraničí, teda aj tzv. ponechávky z množiteľských plôch, neuznané osivo a pod.

6.9. Pri kontrole používania farmárskeho osiva je farmár povinný predložiť doklady tak, ako je to uvedené v čl. 14 nariadenia Komisie (ES) č. 1768/95 teda napr. faktúry o kúpe uznaného osiva, výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami (Osev 3-99), prípadne licenčná zmluva s majiteľom odrody, zmluva o výrobe uznaného osiva, faktúra za úpravu farmárskeho osiva a pod. Tieto doklady pre daný účel uchovať najmenej za obdobie 3 rokov.
 
 
Obsah web stránky, okrem právnych predpisov je vlastníctvom majiteľa stránky a jeho použitie pre iné účely ako  „ Oznámenie o použití farmárskeho osiva„  bude riešené v zmysle právnych predpisov.
Copyright © 2007-2023 Remuna, družstvo Všetky práva vyhradené.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok
|   Informácie o používaní Cookies