1. Úvod
2. Informácie o družstve
3. Kontakty
4. Zmluvní partneri
5. Právne predpisy
6. Základné informácie
7. Zoznam právne chránených odrôd
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva
( tlačivá )
Vážení používatelia farmárskeho osiva,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
5. Právne predpisy a výpisy zo zákonov a nariadení.

Problematikou právnej ochrany odrôd rastlín vo vzťahu k používaniu farmárskeho osiva sa zaoberajú nasledujúce zákony a nariadenia.
- Zákon č. 202/2009 Z.z, z 29. apríla 2009 o právnej ochrane odrôd rastlín.
- Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (základná smernica)
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1768/95 z 24.júla 1995 ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku   14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve.
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného   vlastníctva
- Zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov – Trestný zákon.

Znenie hore uvedených právnych predpisov získate vo formáte PDF kliknutím na ich názov.
Výpis zo zákonov a nariadení :
Zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín.

- § 3 Vymedzenie pojmov
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
b) právne chránenou odrodou odroda rastliny, na ktorú bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie,
g) farmárskym osivom biologický materiál právne chránenej odrody, ktorý získali podnikatelia (§2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorí vykonávajú poľnohospodársku výrobu zo zberu na nimi obhospodarovaných pozemkoch z rozmnoženého množiteľského materiálu (§ 2 písm. t nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín) na ďalší výsev alebo výsadbu na nimi obhospodarovaných pozemkoch, ak sa splnia podmienky ustanovené v osobitných predpisoch.

- § 16 Ochrana práv
(1) Neoprávneným zásahom do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozením týchto práv je :
a) bez súhlasu majiteľa šľachtiteľského osvedčenia vykonávanie týchto činností vo vzťahu k množiteľskému materiálu právne chránenej odrody :
1. výroba alebo reprodukcia,
2. udržovanie stavu s cieľom rozmnožovania,
3. ponuka na predaj,
4. predaj alebo iná podoba odbytu,
5. vývoz,
6. dovoz,
7. skladovanie na ktorýkoľvek z účelov uvedených v prvom až šiestom bode.
d) použitie farmárskeho osiva v rozpore s osobitným predpisom (čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/1994, nariadenia Komisie (ES) č. 1768/1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve)
(2) Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia alebo pôvodca, ak nie je majiteľom šľachtiteľského osvedčenia, do ktorého práva chráneného týmto zákonom sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať
a) zákazu konania, ktoré ohrozuje jeho právo vrátane zákazu opakovania ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na porušení tohto práva.

- § 20 Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
d) používa farmárske osivo podľa § 16 ods. 1 písm. d).
(2) Ministerstvo za priestupky podľa ods. 1 môže uložiť pokutu do 1 500 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

- § 21 Iné správne delikty
(1) Ministerstvo môže uložiť pokutu do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
d) používa farmárske osivo podľa § 16 ods. 1 písm. d)

- § 22 Ukladanie pokút
(1) Pokuty za priestupky a správne delikty podľa § 20 a § 21 možno uložiť za porušenie právnej ochrany odrôd rastlín a práv Spoločenstva k odrodám rastlín.
(2) Tomu, kto opakovane poruší počas dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, sa uloží pokuta až do dvojnásobku hornej hranice uvedenej v § 20 a § 21 ods. 1 a 2.
(3) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach spoločenstva k odrodám rastlín.
  Článok 14 – Výnimka z práv spoločenstva k odrodám rastlín

1. Napriek článku 13 (2) a s cieľom ochrany poľnohospodárskej výroby sa poľnohospodárom povoľuje používať s cieľom rozmnožovania (pestovania) na poli na ich vlastnej poľnohospodárskej usadlosti produkt zberu, ktorý získali na ich vlastnej poľnohospodárskej usadlosti sadením množiteľského materiálu odrody inej, než je hybridná alebo syntetická odroda, chránenej právom spoločenstva k odrodám rastlín.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú výhradne na nasledujúce druhy poľnohospodárskych rastlín :

a) Krmoviny :

 
Cicer arietinum L. – Cícer
Lupinus Luteus L. – Lupina (žltá)
Medicago sativa L. (partim) – Lucerna
Pisum sativum L. – Hrach siaty
Trifolium alexandrinum L. – Ďatelina egyptská
Trifolium resupinatum L. – Ďatelina perzská
Vicia faba L. – Fazuľa poľná
Vicia sativa L. – Vika siata
   

b) Obilniny :

 
Avena sativa – Ovos siaty
Hordeum vulgare L. – Jačmeň siaty
Oryza sativa L. – Ryža siata
Phalaris canariensis L. – Semenec
Secale cereale L. – Raž siata
Triticosecale Wittm. – Tritikale
Triticum aestivum L. – Pšenica letná
Triticum durum Desf. – Pšenica tvrdá
Triticum spelta L. – Pšenica špaldová
   

c) Zemiaky :

 

Solanum tuberosum L.

– Zemiak
   

d) Olejniny a priadne rastliny :

Brassica napus L.

– Repka olejka

Brassica rapa L.

– Repica olejnatá

Linum usitatissimum L.

– ľanové semená okrem ľanu priadneho
   
3. Podmienky na nadobudnutie účinnosti výnimky stanovenej v odseku 1 a ochrany oprávnených záujmov šľachtiteľov a poľnohospodárov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa stanovia vo vykonávacích predpisoch podľa článku 114 na základe týchto kritérií :

- úroveň poľnohospodárskej usadlosti poľnohospodára nesmie byť v rozsahu potrebnom pre potreby farmy žiadnym spôsobom kvantitatívne obmedzená.
- poľnohospodár môže sám alebo prostredníctvom jemu poskytnutých služieb spracovať produkt zberu s cieľom sadenia bez toho, aby boli dotknuté určité obmedzenia, týkajúce sa organizácie spracovania daného produktu zberu, ktoré môžu členské štáty stanoviť najmä s cieľom zabezpečenia totožnosti vstupného a výstupného produktu spracovania.
- malí poľnohospodári nie sú povinní platiť majiteľovi žiadnu odmenu....
Nariadenie Komisie (ES) č. 1768/95, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve.
  Článok 1 – Rozsah.
1. Toto nariadenie ustanovuje pravidlá a podmienky uvedenia výnimky z ochrany práv do platnosti pre potreby článku 14 ods. 1 základného nariadenia.

2. Podmienky sa uplatnia na práva a ich výkon a na povinnosť majiteľa a ich splnenie v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia, ako aj na udelenie ochrany práv a ich použitie a na povinnosti farmára a ich splnenie, na rozšírenie takýchto práv, udelenie práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení článku 14 základného nariadenia. Uplatnia sa taktiež v súvislosti s právami, udeleniami práv a povinnosťami, ktoré vyplývajú z ustanovení článku 14 ods. 3 základného nariadenia.
 
  Článok 2 – Chránené záujmy.
1. Podmienky uvedené v článku 1 sa uplatnia pre majiteľa zastúpeného šľachtiteľom ako aj pre farmára takým spôsobom, že sa zabezpečia chránené záujmy každého.
 
  Článok 3 – Majiteľ.
1. Práva a povinnosti majiteľa, ktoré vyplývajú z ustanovení článku 14 základného nariadenia, uvedené v tomto nariadení, iné ako práva už stanovených platieb primeraných odmien uvedených v článku 5, nemôžu byť predmetom prevodu na ďalšie. Akokoľvek, začlenia sa do práv a povinností, ktoré sa týkajú pôsobenia práv odrôd rastlín v rámci spoločenstva v súlade s ustanoveniami článku 23 základného nariadenia.

2. Práva uvedené v odseku 1 môžu byť uplatňované individuálne majiteľmi, kolektívne – niekoľkými majiteľmi alebo cez organizáciu majiteľov, ktorá je založená v spoločenstve na úrovni spoločenstva, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Organizácia majiteľov môže konať len za svojich členov a len za tých, ktorí písomne poskytli príslušný mandát organizácii. Organizácia koná prostredníctvom jedného alebo viacerých zástupcov alebo cez akreditovaných audítorov, s obmedzením na ich príslušné mandáty.
 
  Článok 4 – Farmár.
2. „Vlastný poľnohospodársky pozemok“ v zmysle článku 14 ods. 1 základného nariadenia sa považuje za akýkoľvek pozemok alebo časť, ktorú farmár aktuálne využíva na pestovanie rastlín, buď ako vlastný majetok alebo inak využíva na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady, konkrétne aj v prípade prenájmov.
 
  Článok 5 – Výška odmeňovania.
1. Výška primeraných odmien odvádzaných majiteľovi v zmysle článku 14 ods. 3 štvrtej zarážky základného nariadenia môže byť predmetom zmluvy medzi majiteľom a farmárom.

2. Pokiaľ táto zmluva nebola uzavretá alebo neplatí, výška odmien je primerane nižšia ako zisk z licenčnej produkcie množiteľského materiálu najnižšej úradne certifikovanej kategórie, tej istej odrody na tom istom území.
 
  Článok 8 – Informácie poskytované farmárom.
1. Podrobnosti o príslušných informáciách, ktoré podáva farmár majiteľovi v zmysle článku 14 ods. 3 šiesta zarážka základného nariadenia môžu byť predmetom zmluvy medzi príslušným majiteľom a farmárom.

2. Ak táto zmluva nie je uzatvorená, alebo nie je v platnosti na požiadanie majiteľa poskytne príslušné informácie majiteľovi. Tieto body sa považujú za príslušné informácie :
a) meno farmára, adresa trvalého pobytu a adresa jeho poľnohospodárskej usadlosti,
b) informácia či farmár využíval produkt zberu jednej alebo viacerých odrôd majiteľa na pestovanie na pozemku alebo pozemkoch jeho poľnohospodárskej usadlosti,
c) ak farmár takto využíval odrodu, alebo odrody, množstvo zozberaného produktu, ktoré farmár použil v súlade s článkom 14 ods. 1 základného nariadenia
d) za tých istých podmienok meno a adresa osoby, alebo osôb, ktoré mu poskytnú spracovateľský servis príslušného zberového produktu pre ich pestovanie.

3. Informácie uvedené v ods. 2 b), c) a d) informujú o príslušnom obchodnom roku a o jednom alebo viacerých z troch predchádzajúcich obchodných rokov o ktorých farmár nepodal príslušné informácie na základe požiadavky majiteľa v súlade s ustanoveniami odseku 4 a 5.
 
  Článok 9 – Informácie poskytované spracovateľom.
1. Podrobnosti príslušných informácií, ktoré podáva spracovateľ majiteľovi v zmysle článku 14 ods. 3 šiesta zarážka základného nariadenia, môžu byť predmetom zmluvy medzi majiteľom a príslušným spracovateľom.

2. Pokiaľ táto zmluva nebola uzatvorená, alebo nie je v platnosti spracovateľ musí bez toho aby boli ovplyvnené požiadavky na informácie v zmysle legislatívy spoločenstva alebo legislatívy členských štátov, na požiadanie majiteľa, poskytnúť príslušné informácie majiteľovi. Tieto položky sa považujú za príslušné informácie :
a) meno spracovateľa, miesto trvalého pobytu a meno a adresa registrovaného obchodného sídla.
b) údaj či spracovateľ poskytol služby pri spracovaní zberových produktov na účely pestovania jednej alebo viacerých odrôd majiteľa, kde odroda alebo odrody boli spracovateľovi známe.
c) údaj či spracovateľ poskytol takéto služby, množstvo zberových produktov jednej alebo viacerých príslušných odrôd, ktoré boli spracovateľom upravené na účely pestovania a celkové množstvo získané z takéhoto spracovania.
d) dátumy a miesto spracovania v zmysle c)
e) meno a adresa osoby alebo osôb, ktorým boli služby spracovania poskytnuté v zmysle c) a príslušné množstvá.
 
  Článok 14 – Monitoring farmárov.
1. Na účely monitoringu majiteľom v súlade s ustanoveniami článku 14 základného nariadenia ako je uvedené v tomto nariadení, farmár musí na požiadanie majiteľa :
a) predložiť dôkazné informácie v zmysle článku 8 formou dostupných príslušných dokumentov, ako sú faktúry, použité návesky alebo iné vhodné prostriedky také, ktoré sú požadované v zmysle článku 13 ods. 1 a) v súvislosti s :
- poskytnutím služieb pri spracovaní zberového produktu odrody majiteľa na pestovanie, inou treťou osobou, alebo
- v prípade článkov 8 ods. 2 e) s dodávkou množiteľského materiálu odrody majiteľa, alebo cez deklaráciu vlastníctva pozemku, alebo skladových možností.

b) sprístupniť dôkaz požadovaný v článkoch 4 ods. 3 alebo 7 ods. 5
2. Bez toho, aby boli ovplyvnené ustanovenia ďalšej legislatívy spoločenstva, alebo legislatívy členských štátov farmári musia uchovávať ktorýkoľvek z dokumentov alebo prostriedkov uvedených v odseku 1 minimálne po dobu uvedenú v článku 8 ods. 3 a zabezpečia, že v prípade použitých návesiek informácia ktorá sprevádzala množiteľský materiál v zmysle čl. 8 ods. 3 druhého pododseku bude doplnená o návod ako uchovávať návesku prináležiacu tomuto materiálu.
 
  Článok 15 – Monitoring spracovateľov.
1. Na účely monitoringu majiteľom v súlade s ustanoveniami článku 14 základného nariadenia ako aj špecifikované v tomto nariadení, spracovateľ musí na požiadanie majiteľa predložiť dôkazné informácie v zmysle článku 9 formou dostupných príslušných dokumentov, ako sú faktúry, prostriedky vhodné na identifikáciu materiálu, alebo iné vhodné prostriedky v zmysle článku 13 ods. 1 b) druhá zarážka, alebo vzorky upraveného materiálu v súvislosti s poskytnutím služieb pri úprave zberového produktu odrody majiteľa na pestovanie, alebo cez deklaráciu spracovateľských alebo skladových možností.

2. Bez obmedzenia voči ďalšej legislatíve spoločenstva alebo legislatíve členských štátov, spracovatelia musia uchovávať ktorýkoľvek z dokumentov alebo prostriedkov uvedených v odseku 1 minimálne po dobu uvedenú v článku 9 ods. 3.
 
  Článok 16 – Spôsob monitoringu.
1. Monitoring vykonáva majiteľ. Tento môže požiadať o pomoc organizácie farmárov, spracovateľov, združenia alebo ďalšie články poľnohospodárskej výroby.
 
  Článok 17 – Priestupky.
Majiteľ môže uplatniť práva vyplývajúce z ochrany práv odrôd rastlín v rámci spoločenstva voči osobe, ktorá porušuje ktorúkoľvek podmienku alebo obmedzenia súvisiace s výnimkou v zmysle článku 14 základného nariadenia ako je uvedené v tomto nariadení.
 
  Článok 18 – Špeciálne požiadavky občianskeho práva.
1. Osoba uvedená v článku 17 môže byť žalovaná majiteľom za nesplnenie si povinností v zmysle článku 14 ods. 3 základného nariadenia podľa toho ako je uvedené v tomto nariadení.

2. Ak takáto osoba opakovane a úmyselne porušuje povinnosti v zmysle článku 14 ods. 3 štvrtej zarážky základného nariadenia v prípade jednej alebo viacerých odrôd toho istého majiteľa, záväzok nahradiť majiteľovi akékoľvek ďalšie škody v zmysle článku 94 ods. 2 základného nariadenia musí pokryť minimálne časť sumy vypočítanej na základe štvornásobného priemeru sumy účtovanej za licenčnú produkciu zhodnú s množstvom množiteľského materiálu chránenej odrody rastlinného druhu v tej istej oblasti, bez obmedzenia náhrady akejkoľvek škody.
 
 
Obsah web stránky, okrem právnych predpisov je vlastníctvom majiteľa stránky a jeho použitie pre iné účely ako  „ Oznámenie o použití farmárskeho osiva„  bude riešené v zmysle právnych predpisov.
Copyright © 2007-2023 Remuna, družstvo Všetky práva vyhradené.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok
|   Informácie o používaní Cookies